REGULAMIN WYRAŻENIA ZGODY WIZERUNKOWEJ 

§1 Definicje

 1. Organizator  BabyGym sp. z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków. NIP 8992820175, KRS 0000681392. Zwany dalej „Organizatorem”
 2. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
 3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
 4. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora.

§1 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika i Opiekuna w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach Aktywności oraz rozpowszechnianie przez BabyGym sp. z o.o. wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych BabyGym, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności BabyGym sp. z o.o. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika i Opiekuna wykonanych na zlecenie BabyGym sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących w związku z Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć..
 2. W przypadku wycofania zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna


¹ ZAŁĄCZNIK NR 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BabyGym sp. z o.o. z siedzibą w Krzykowie przy ul. Rumiankowej 49 (55-003 Krzyków).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@babygym.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.