REGULAMIN PÓŁKOLONII W BABYGYM

§1 Definicje

 1. Organizatorem Półkolonii dla dzieci i młodzieży jest Fundacja – Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych z siedzibą przy al. gen. Józefa Hallera 186/9, 53-203 we Wrocławiu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu w IV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631596, reprezentowana przez Prezesa Konrada Bojakowskiego. Fundacja zwana jest dalej „Organizatorem”
 2. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora.
 3. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Półkolonii Akrobatycznych organizowanych przez Organizatora.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci od ukończonego 4 roku życia.
 2. Rejestracja uczestnika na Półkolonie w BabyGym odbywa poprzez wpłacenie zaliczki w kwocie 300,- zł za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się po wyborze kategorii wiekowej na stronie: https://www.babygym.pl/polkolonie/
 3. Opiekun w przeciągu 24h w dni robocze otrzyma wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 4. W Półkoloniach uczestniczyć mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wpłaty pełnej kwoty oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
 5. Pierwszeństwo zapisu i rezerwacji miejsca w grupie mają osoby, które wypełnią poprawnie formularz przy zapisie oraz dokonają płatności. Brak wpłaty nie gwarantuje miejsca w wybranej grupie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika przy osiągnięciu maksymalnej liczby zapisanych osób.
 7. Opiekun powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Półkoloniach, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl.
 9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, Organizator ma prawo do odwołania organizacji wypoczynku gwarantując pełen zwrot wpłaconych środków.
 10. Półkolonie w zależności od terminu turnusu organizowane są w budynku przy ul. Życzliwa 13c, 53-030 Wrocław lub w budynku przy ul. Birmańska 13, 52-117 Wrocław.

§3 Organizacja zajęć

 1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu programu półkolonii zgodnie z zaprezentowaną ofertą oraz statutem Fundacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji program półkolonii w zależności od aktualnych wytycznych związanych ze zagrożeniem epidemicznym oraz warunkami atmosferycznymi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji podziału grup wiekowych po weryfikacji wieku zapisanych uczestników.
 4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Opieka nad uczestnikami w tych dniach zapewniona jest w godzinach 8:00-16:00. Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienia uczestnika pod opieką i późniejszego odebrania go, nie dłużej jednak niż do pół godziny od wyznaczonych godzin tj. 7:30-16:30;
 5. Półkolonie w BabyGym mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę elementów akrobatycznych i gimnastycznych.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 7. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. Zatajenie ważnych informacji, może skutkować odmową przyjęcia Uczestnika.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
 10. W przypadku nagannego zachowania (np. wulgarne słownictwo i zachowanie, nieprzestrzeganie zasad regulaminu) Uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
 12. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.

§4 Płatności

 1. Półkolonie prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Opłata wynosi 899,- zł ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i obejmuje: opiekę kadry trenerskiej, wyżywienie ( II śniadanie, obiad i podwieczorek), ubezpieczenie NNW, udział ww zajęciach sportowych, bilety wstępu, pamiątkowy gadżet.
 3. Harmonogram płatności:
  a) Wpłata bezzwrotnej zaliczki 300zł – w celu rezerwacji miejsca,
  b) Wpłata brakującej sumy 599zł, nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem turnusu.
 4. Opiekun dokonuje wpłaty bezzwrotnej zaliczki  w kwocie 300zł za pośrednictwem strony www.babygym.pl korzystając z pośrednika płatności jakim jest system PayU
 5. Opiekun dokonuje wpłaty drugiej raty w kwocie 599zł na konto Fundacji – Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych, która jest oficjalnym organizatorem półkolonii.

  Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych

  56 1090 2529 0000 0001 5182 8432

  Tytuł: “Półkolonie BabyGym, imię i nazwisko dziecka, termin”

 6. Uczestnicy posiadający wykupiony Pakiet Członkowski BabyGym, upoważnieni są do rabatu w wysokości -50zł. Rabat zostaje udzielony na wpłatę drugiej raty.
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 8. W przypadku nieobecności lub choroby podczas trwania półkolonii, wpłacone środki nie podlegają zwrotu.

§5 Rodzic/ Opiekun

 1. Jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika. Zgoda na odebranie przez inną osobę powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u trenera danej grupy wraz z numerem dowodu osobistego.
 2. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika zajęć z miejsca zbiórki.
 3. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć.
 4. Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o wystąpieniu jakiegokolwiek podejrzenia kontaktu dziecka z osobą zarażoną COVID -19
 5. Wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka oraz na natychmiastowe (do 2 godzin) odebranie go z zajęć w momencie pojawienia się objawów zachorowania (gorączka, kaszel, duszności).

§6 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.

§7 Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest BabyGym sp z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez mointoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§9 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach aktywności przez organizatora oraz BabyGym z o.o. oraz rozpowszechnianie przez BabyGym sp. z o.o. wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych BabyGym, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności BabyGym sp. z o.o. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika wykonanych na zlecenie Wrocławskie Centrym Sportów Gimnastycznych oraz podmiotów współpracujących, w tym BabyGym sp. z o.o., oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.
 2. W przypadku braku zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej przed rozpoczęciem półkolonii. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Półkoloniach BabyGym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna


¹ ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BabyGym sp. z o.o. z siedzibą w Krzykowie przy ul. Rumiankowej 49 (55-003 Krzyków).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@babygym.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.