REGULAMIN ORGANIZACJI W BABYGYM

Zajęcia/OpenGym/ Urodziny/ Półkolonie

§1 Definicje

 1. Organizator  BabyGym sp. z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków. NIP 8992820175, KRS 0000681392. Zwany dalej „Organizatorem”
 2. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
 3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
 4. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora.
 5. OpenGym- swobodne zabawy dla całej rodziny
 6. BabyCamp- półkolonie akrobatyczne.
 7. Urodziny- przyjęcie zlecane przez rodzica lub prawnego opiekuna jubilata.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez Organizatora.

REGULAMIN ZAJĘĆ

§1 Warunki uczestnictwa w zajęciach regularnych

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, od 6 miesiąca życia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, oraz dla osób dorosłych.
 2. Rejestracja uczestnika na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.babygym.pl w zakładce ZAJĘCIA, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Pierwszeństwo zapisu i rezerwacji miejsca w grupie mają osoby, które wypełnią poprawnie formularz oraz dokonają od razu płatności. Brak wpłaty nie gwarantuje miejsca w wybranej grupie.
 4. Uczestniczyć w zajęciach mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu za pośrednictwem formularza. Zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy, uiściły należną opłatę oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane zajęcia jest ograniczona. O kolejności przyjęcia do grupy decyduje termin wypełnienia formularza rejestracji oraz dokonania płatności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika.
 7. Opiekun zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka.
 8. Podczas zajęć grup trenujących z rodzicami na sali, Opiekun dziecka pozostaje za nie odpowiedzialny.
 9. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl. Rezygnacja nie powoduje zwrotu wpłaconych środków za obowiązujący cykl rozliczeniowy.

§2 Organizacja zajęć

 1. Zajęcia sportowe w BabyGym mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę elementów akrobatycznych i gimnastycznych.
 2. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem Trenera.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 4. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku konsekwencji spowodowanych zatajeniem ważnych informacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności i ma prawo do rozwiązania umowy.
 5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.
 6. Osoby przebywające w przestrzeni wspólnej tj. szatnia/ hol zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 8. W przypadku zachowania zagrażającemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych, Organizator w tym Trener zajęć, ma prawo do wyciągnięcia wobec Uczestnika konsekwencji o zakazie uczestnictwa w dalszej części treningu. Dotyczy również zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy.
 9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
 10. Opiekun powinien odprowadzać i odbierać Uczestnika z zajęć punktualnie, uwzględniając czas potrzebny mu na przebranie. W czasie przed i po zajęciach Uczestnik pozostaje pod opieką Opiekuna. Jedynym wyjątkiem są grupy, kiedy Opiekun czynnie bierze udział w zajęciach wraz z Uczestnikiem i pozostaje za niego odpowiedzialny.
 11. Opiekunowie dzieci z grup powyżej 4 roku życia, zobowiązują się do opuszczenia sali gimnastycznej w czasie treningu!
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
 13. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.

§3 Płatności

 1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Opłata za wstęp na zajęcia wynosi iloczyn ilości zajęć i ceny za jednostkę w cyklu miesięcznym, płatne z góry. Koszt jednostki to 49 zł.
 3. Opiekun ma prawo do rabatu w przypadku zapisania więcej niż jednego uczestnika (dotyczy rodzeństwa). Cena jednostkowa wówczas zostaje pomniejszona do 45 zł za zajęcia dla obojga dzieci. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach jednego dziecka, opłata zostaje podwyższona do ceny standardowej – 49zł
 4. W przypadku zapisu uczestnika na więcej niż jeden rodzaj zajęć w tygodniu, Opiekun otrzymuje rabat i cena zajęć za jednostkę wynosi 45zł. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, opłata zostaje podwyższona do ceny standardowej – 49zł.
 5. Przy dokonywaniu opłaty za pierwszy cykl, doliczana zostaje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 99,-zł, w ramach której Uczestnik otrzymuje bezterminowe członkostwo BabyGym.
 6. W ramach opłaconego członkostwa Uczestnik otrzymuje prawo do korzystania ze zniżek:
  – 10% zniżki wstępu na OpenGym,
  – 10% zniżki na organizowane Eventy,
  – 10% zniżki na organizację akrobatycznych urodzin,
    Do wykorzystania -50 zł na półkolonie organizowane przez BabyGym.
 7. Pakiet członkowski nie jest przeznaczony do sprzedaży osobom trzecim i nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. W przypadku chęci wykorzystania zniżki, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym, przed dokonaniem opłaty za wybrane wydarzenie.
 9. Opiekun nowego Uczestnika, który dokona zapisu i dołączy na zajęcia w trakcie trwania cyklu, opłaca stosowną kwotę odejmując zajęcia, które już się odbyły.
 10. Opłata za cykl rozliczeniowy jest jednoznaczna z deklaracją uczestnictwa w zajęciach do następnego cyklu rozliczeniowego.
 11. Opłatę za zajęcia Opiekun dokonuje poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta w systemie https://app.activenow.io/,
 12. Każdorazowa płatność za zajęcia jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 13. Opiekun każdorazowo otrzyma informacje e-mailową o kwocie do zapłaty za dany cykl na 3 dni przed jego rozpoczęciem. Do ceny nie będą doliczane zajęcia, które z powodu świąt i dni ustawowo wolnych nie odbędą się.
 14. Opiekun jest zobowiązany do opłaty nowego cyklu rozliczeniowego przed przystąpieniem do zajęć, lecz w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia obowiązującego miesiąca. Wyjątek stanowią osoby, które zostały dopisane do grupy w trakcie trwania cyklu.
 15. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem Uczestnika z listy.
 16. Opłata za pierwszy próbny niewykorzystany trening w przeciągu 14 dni od zapisu, uznawana jest za wykorzystaną w związku z rezerwacją miejsca w grupie.

§4 Odrabianie zajęć

 1. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia Opiekunów z opłaty za dany cykl.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w panelu rodzica https://app.activenow.io/ (najpóźniej dwanaście godzin przed zajęciami) możliwe jest odrobienie jednych zajęć w miesiącu. W przypadku wykorzystania więcej niż jednej nieobecności w miesiąca, łączna suma nieobecności w sezonie wrzesień – czerwiec zostaje odpowiednio pomniejszona.
 3. Niewykorzystane i niezgłoszone zajęcia nie podlegają zwrotu wpłaconych środków w związku z możliwością odrobienia nieobecności licząc okres jednego miesiąca (30 dni) od momentu powrotu do zajęć, lecz nie później niż do końca obowiązującego sezonu (wrzesień-czerwiec). Termin takich zajęć należy zarezerwować za pośrednictwem panelu klienta: https://app.activenow.io/ . W przypadku wyjątkowych sytuacji, termin należy ustalić z Organizatorem drogą mailową – biuro@babygym.pl
 4. Zajęcia mogą być odrabiane w innej grupie i lokalizacji (zgodnej z poziomem zaawansowania uczestnika).
 5. Brak obecności na umówionym terminie odrobienia zajęć jest uznawany za wykorzystane wejście.

§5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
  rezerwacji;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
  szczególności:
  a. naruszających dobre imię osób trzecich;
  b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

§6 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.

§7 Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest BabyGym sp z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez monitoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§8 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika i Opiekuna w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach Aktywności oraz rozpowszechnianie przez BabyGym sp. z o.o. wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych BabyGym, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności BabyGym sp. z o.o. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika i Opiekuna wykonanych na zlecenie BabyGym sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących w związku z Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.
 2. W przypadku braku zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§8 Reklamacje

 1. Opiekun ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie zpośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@babygym.pl. 
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Opiekuna o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna


REGULAMIN OpenGym

§1 Warunki uczestnictwa w OpenGym

 1. Open Gym przeznaczone jest dla dzieci od 6 miesiąca życia i odbywa się w podziale na dwie kategorie wiekowe opisane na stronie: https://www.babygym.pl/opengym/.
 2. Rejestracja uczestnika na zajęcia odbywa się za pośrednictwem strony https://www.babygym.pl/opengym/ poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane spotkanie jest ograniczona.
 3. O kolejności przyjęcia do grupy decyduje termin poprawnego wypełnienia formularza rejestracji i dokonanie opłaty.
 4. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji mailowej.
 5. Wstęp na salę jest możliwy tylko po wykupieniu biletu online.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika.
 7. Opiekun powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka.

§2 Organizacja podczas BabyGym

 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii, zegarków i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do udziału we wspólnej rozgrzewce oraz przestrzegania zaleceń Trenera, dotyczących zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń.
 3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.
 4. Opiekun powinien zagwarantować punktualne przybycie na miejsce.
 5. Uczestnik przez cały czas trwania zajęć przebywa pod opieką rodzica/opiekuna.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć(zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
 7. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.

§3 Płatności

 1. OpenGym jest odpłatne i wynosi 49 zł dla uczestników nie trenujących w BabyGym. Kwota dla osób posiadających członkostwo wynosi 45 zł.
 2. Zakup biletu obowiązuje wyłącznie we wskazanym terminie w transakcji.
 3. W przypadku chęci wykorzystania zniżki -10% w ramach wykupionego członkostwa BabyGym, Zamawiający zobowiązany jest do zastosowania kodu rabatowego otrzymanego drogą mailową, przed dokonaniem płatności.
 4. OpenGym jest wydarzeniem sportowym z określonym dniem lub okresem wykonanie usługi i zgodnie z Art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 ze zm.) wykupiony wstęp nie podlega zwrotowi ani wymianie niezależnie od obecności.
 5. W przypadku zgłoszenia nieobecności do 48h przed planowanym terminem wydarzenia, istnieje możliwość przekazania biletu innemu uczestnikowi. W tym celu niezbędna jest przesłanie drogą mailową danych nowego uczestnika ( imię nazwisko, telefon, mail).

§4 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.

§5 Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest BabyGym sp z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez monitoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§6 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika i Opiekuna w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach Aktywności oraz rozpowszechnianie przez BabyGym sp. z o.o. wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych BabyGym, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności BabyGym sp. z o.o. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika i Opiekuna wykonanych na zlecenie BabyGym sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących w związku z Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.
 2. W przypadku braku zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna


REZERWACJA ORAZ ORGANIZACJA URODZIN

§1 Definicje 

 1. Organizator urodzin – BabyGym sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rumiankowej 49 55-003 Krzyków, NIP 8992820175, KRS 0000681392. Zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Podmiot zamawiający – rodzic lub prawny opiekun jubilata, zlecający organizację przyjęcia urodzinowego. Zwany dalej „Zamawiającym”.
 3. Uczestnik – dziecko będące gościem zaproszonym przez Zamawiającego.
 4. Trener – osoba wchodząca w skład personelu BabyGym, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania ćwiczeń i zabaw podczas przyjęcia urodzinowego.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin stanowi jednocześnie umowę na organizację urodzin przez Organizatora na podstawie ustaleń z Zamawiającym.

§2 Warunki rezerwacji przyjęcia urodzinowego

 1. Rezerwacji można dokonać on-line na stronie www.babygym.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, mailowo biuro@babygym.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 535 083 208.
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji w jeden ze sposobów wymienionych w pkt. 1 należy podać: imię i nazwisko dziecka, e-mail oraz nr telefonu do Zamawiającego, datę i godzinę przewidzianego przyjęcia, wiek jubilata, ilość przewidywanych Uczestników, informację jaki pakiet wybiera Zamawiający (STANDARD lub PREMIUM) oraz informację, że Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu zapisu i organizacji urodzin w BabyGym.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 300 zł do 3 dni po dokonaniu rezerwacji.
 4. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko po wpłacie zadatku stanowiącym pełną kwotę wynagrodzenia .
 5. Płatności dokonywane są na konto Organizatora:

BabyGym sp. z o.o.

Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków

mbank:  95 1140 2004 0000 3902 7793 3864

 1. W przypadku chęci wykorzystania zniżki -50zł w ramach wykupionego członkostwa BabyGym, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym, przed dokonaniem wpłaty zadatku.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania wpłaty zadatku na konto Organizatora.
 3. Zamawiający zobowiązany jest wpłacić resztę kwoty, najpóźniej 7 dni przed terminem urodzin.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia ostatecznej liczby gości najpóźniej 7 dni przed terminem urodzin.
 5. W przypadku rezygnacji z organizacji urodzin, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez niezwłoczne przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl. Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconych środków.
 6. Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty za gości, którzy nie pojawili się na urodzinach.
 7. W przypadku odwołania urodzin wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Organizator zadatek podlega zwrotowi w wysokości sumy wpłaconej przez Klienta.

 §3 Warunki organizacji urodzin

 1. Urodziny prowadzone są pod nadzorem kadry trenerskiej (do 12 osób – 1 Trener, powyżej 12 – 2 Trenerów).
 2. Czas trwania przyjęcia ustalany jest indywidualnie poprzez wybór pakietu STANDARD/ PREMIUM.
 3. Lokalizacja: BabyGym ul. Życzliwa 13c, Wrocław.
 4. Sala jest udostępniona 15 minut przed planowaną godziną przyjęcia urodzinowego. Po urodzinach Zamawiający wraz z gośćmi jest zobowiązany do opuszczenia sali w przeciągu 15 minut, następnie zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem.
 5. Organizator nie zapewnia tortu oraz poczęstunku, a jedynie zastawę (kubki, talerzyki, sztućce) zgodnie z wybraną tematyką przyjęcia przez Zamawiającego.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Włosy powinny być związane.
 7. Zamawiający zaświadcza, że Uczestnicy nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku konsekwencji spowodowanych zatajeniem ważnych informacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W przyjęciu urodzinowym mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.​
 9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie przyjęcia, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 10. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik urodzin powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
 11. Opiekę nad Uczestnikami podczas przyjęcia urodzinowego sprawuje Trener.
 12. W czasie przed i po urodzinach Uczestnik pozostaje pod opieką opiekuna prawnego lub Zamawiającego. Jedynym wyjątkiem są grupy dzieci poniżej 4 roku życia, kiedy opiekun prawny czynnie bierze udział w przyjęciu wraz z Uczestnikiem.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.).
 14. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone przez Uczestników (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia).
 15. Spożywanie posiłków dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu – sala urodzinowa.
 16. Uczestnicy wraz z Zamawiającym deklarują akceptację regulaminu sali.

§4 Siła wyższa

Organizator i Zamawiający nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień ustalonych przy dokonywaniu rezerwacji, jeśli niewykonanie zostało spowodowane siłą wyższą, taką jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź lub inne działanie lub zaniechanie stanowiące wypadek siły wyższej.

§5 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest BabyGym sp. z o.o. z siedzibą w Krzykowie przy ul. Rumiankowej 49 (55-003 Krzyków).
 3. Dane osobowe Zamawiającego i Uczestników będą przetwarzane w ramach prowadzonej przez Strony współpracy, w tym w celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych określone są w Klauzuli Informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W związku z faktem, że dane osobowe Zamawiającego i Uczestników nie zostały pozyskane przez BabyGym bezpośrednio od tych osób, BabyGym niniejszym upoważnia Zamawiającego, a ten przyjmuje do wykonania niezwłocznie, nie później niż z chwilą rozpoczęcia wykonywania Umowy, obowiązek podania wszystkim osobom, których dane przekazał BabyGym, informacji zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiących wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§6 Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest BabyGym sp z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez monitoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§7 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika i Opiekuna w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach Aktywności oraz rozpowszechnianie przez BabyGym sp. z o.o. wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych BabyGym, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności BabyGym sp. z o.o. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika i Opiekuna wykonanych na zlecenie BabyGym sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących w związku z Aktywnościami oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.
 2. W przypadku braku zgody, Opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego. Opiekun prawny oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że Uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator każdorazowo poinformuje Zamawiającego o zmianie regulaminu przed jego wprowadzeniem do użytku.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna


REGULAMIN PÓŁKOLONII W BABYGYM

§1 Definicje

 1. Organizatorem Półkolonii dla dzieci i młodzieży jest Fundacja – Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych z siedzibą przy al. gen. Józefa Hallera 186/9, 53-203 we Wrocławiu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu w IV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631596, reprezentowana przez Prezesa Konrada Bojakowskiego. Fundacja zwana jest dalej „Organizatorem”
 2. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora.
 3. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
 4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Półkolonii Akrobatycznych organizowanych przez Organizatora.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci od ukończonego 4 roku życia.
 2. Rejestracja uczestnika na Półkolonie w BabyGym odbywa poprzez wpłacenie zaliczki w kwocie 300,- zł za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się po wyborze kategorii wiekowej na stronie: https://www.babygym.pl/polkolonie/
 3. Opiekun w przeciągu 24h w dni robocze otrzyma wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 4. W Półkoloniach uczestniczyć mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wpłaty pełnej kwoty oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
 5. Pierwszeństwo zapisu i rezerwacji miejsca w grupie mają osoby, które wypełnią poprawnie formularz przy zapisie oraz dokonają płatności. Brak wpłaty nie gwarantuje miejsca w wybranej grupie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika przy osiągnięciu maksymalnej liczby zapisanych osób.
 7. Opiekun powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Półkoloniach, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl.
 9. Półkolonie w zależności od terminu turnusu organizowane są w budynku przy ul. Życzliwa 13c, 53-030 Wrocław lub w budynku przy ul. Birmańska 13, 52-117 Wrocław.

§3 Organizacja zajęć

 1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu programu półkolonii zgodnie z zaprezentowaną ofertą oraz statutem Fundacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji program półkolonii w zależności od aktualnych wytycznych związanych ze zagrożeniem epidemicznym oraz warunkami atmosferycznymi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji podziału grup wiekowych po weryfikacji wieku zapisanych uczestników.
 4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Opieka nad uczestnikami w tych dniach zapewniona jest w godzinach 8:00-16:00. Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienia uczestnika pod opieką i późniejszego odebrania go, nie dłużej jednak niż do pół godziny od wyznaczonych godzin tj. 7:30-16:30;
 5. Półkolonie w BabyGym mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę elementów akrobatycznych i gimnastycznych.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 7. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. Zatajenie ważnych informacji, może skutkować odmową przyjęcia Uczestnika.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
 10. W przypadku nagannego zachowania (np. wulgarne słownictwo i zachowanie, nieprzestrzeganie zasad regulaminu) Uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
 12. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.

§4 Płatności

 1. Półkolonie prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Opłata wynosi 899,- zł ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i obejmuje: opiekę kadry trenerskiej, wyżywienie ( II śniadanie, obiad i podwieczorek), ubezpieczenie NNW, udział ww zajęciach sportowych, bilety wstępu, pamiątkowy gadżet.
 3. Harmonogram płatności:
  a) Wpłata bezzwrotnej zaliczki 300zł – w celu rezerwacji miejsca,
  b) Wpłata brakującej sumy 599zł, nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem turnusu.
 4. Opiekun dokonuje wpłaty bezzwrotnej zaliczki  w kwocie 300zł za pośrednictwem strony www.babygym.pl korzystając z pośrednika płatności jakim jest system PayU
 5. Opiekun dokonuje wpłaty drugiej raty w kwocie 599zł na konto Fundacji – Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych, która jest oficjalnym organizatorem półkolonii.

  Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych

  ​56 1090 2529 0000 0001 5182 8432

  Tytuł: “Półkolonie BabyGym, imię i nazwisko dziecka, termin”

 6. Uczestnicy posiadający wykupiony Pakiet Członkowski BabyGym, upoważnieni są do rabatu w wysokości -50zł. Rabat zostaje udzielony na wpłatę drugiej raty.
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 8. W przypadku nieobecności lub choroby podczas trwania półkolonii, wpłacone środki nie podlegają zwrotu.

§5 Rodzic/ Opiekun

 1. Jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika. Zgoda na odebranie przez inną osobę powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u trenera danej grupy wraz z numerem dowodu osobistego.
 2. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika zajęć z miejsca zbiórki.
 3. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć.
 4. Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o wystąpieniu jakiegokolwiek podejrzenia kontaktu dziecka z osobą zarażoną COVID -19
 5. Wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka oraz na natychmiastowe (do 2 godzin) odebranie go z zajęć w momencie pojawienia się objawów zachorowania (gorączka, kaszel, duszności).

§6 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.

§7 Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest BabyGym sp z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez mointoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§9 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku Uczestnika w formie audiowizualnej oraz fotografii cyfrowej i analogowej w ramach aktywności przez organizatora oraz BabyGym z o.o. oraz rozpowszechnianie przez BabyGym sp. z o.o. wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez umieszczanie na stronach internetowych BabyGym, na nośnikach typu citylight, billboard, plakat, folder, ulotka itp., w gazetach, telewizji i Internecie bez obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji w ramach działalności BabyGym sp. z o.o. Niniejsza zgoda Opiekuna dotyczy wszelkich nagrań audiowizualnych oraz fotografii z udziałem Uczestnika wykonanych na zlecenie Wrocławskie Centrym Sportów Gimnastycznych oraz podmiotów współpracujących, w tym BabyGym sp. z o.o., oraz obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych nagrań audiowizualnych oraz zdjęć.
 2. W przypadku braku zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej przed rozpoczęciem półkolonii. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Półkoloniach BabyGym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.

¹ Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna


¹ ZAŁĄCZNIK NR 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BabyGym sp. z o.o. z siedzibą w Krzykowie przy ul. Rumiankowej 49 (55-003 Krzyków).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@babygym.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.