POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje Ogólne

BabyGym sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową babygym.pl oraz dokonujących płatności drogą elektroniczną. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie

Administrator Danych Osobowych

BabyGym sp. z o.o., ul. Rumiankowa 49, 55-003, Krzyków, NIP: 8992820175 jest administratorem Twoich danych.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: biuro@babygym.pl oraz pod numerem telefonu: 535 083 208

 Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w następujących celach:

 1. Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
 2. Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane

W odniesieniu do usług świadczonych poprzez stronę BabyGym Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz czasami, po zakończeniu ich świadczenia w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez    Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści serwisu BabyGym do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług BabyGym

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do świadczenia usług przez BabyGym sp. z o.o., Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług  serwisu internetowego do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Udostępnianie Twoich danych

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:

 • naszym pracownikom
 • osobom które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
 • dostawcom usług kurierskich i pocztowych
 • dostawcom usług płatności elektronicznych
 • dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
 • dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę
 • dostawcom usług księgowych
 • innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
 • w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

 

Dane osobowe które zbieramy

 1. formularz:

Wypełniając formularz musisz podać dane niezbędne do jego wypełnienia , takie jak adres e-mail, imię i nazwisko (dziecka), telefon, dane kontaktowe rodzica. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza.

 1. Zamówienie

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak. imię i nazwisko dziecka, adres e-mail, telefon. I wybrać grupę . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Zamówienia odnoszące się do zajęć w lokalizacji 1) Życzliwa Centrum, ul. Życzliwa 13c, 53-020 Wrocław; 2) ul. Kwidzyńska 5, 51-415 Wrocław,  dokonujesz za pośrednictwem systemu ActiveNow, w którym w pierwszej kolejności zapisujesz dziecko podając dane osobowe dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

 1. Newstletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci      również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy:

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres e-mail i telefon. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Informacje jakie dane zbieramy automatycznie

Niektóre dane gromadzone są automatycznie w wyniku tego, że używasz niniejszej witryny. Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
 3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie
 5. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
 6. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
 7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies
 9. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje prawa

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była wyrażona

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres e mail: biuro@babygym.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio pod wskazanym adresem e-mail: biuro@babygym.pl