REGULAMIN REZERWACJI ORAZ ORGANIZACJI URODZIN W BABYGYM 

§1 Definicje 

 1. Organizator urodzin – BabyGym sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rumiankowej 49 55-003 Krzyków, NIP 8992820175, KRS 0000681392. Zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Podmiot zamawiający – rodzic lub prawny opiekun jubilata, zlecający organizację przyjęcia urodzinowego. Zwany dalej „Zamawiającym”.
 3. Uczestnik – dziecko będące gościem zaproszonym przez Zamawiającego.
 4. Trener – osoba wchodząca w skład personelu BabyGym, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania ćwiczeń i zabaw podczas przyjęcia urodzinowego.
 5. Urodziny – wydarzenie organizowane pod nadzorem Trenera prowadzącego zgodnie ze scenariuszem i motywem przewodnim.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin stanowi jednocześnie umowę na organizację urodzin przez Organizatora na podstawie ustaleń z Zamawiającym.

§2 Warunki rezerwacji przyjęcia urodzinowego

 1. Rezerwacji można dokonać on-line na stronie www.babygym.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, mailowo biuro@babygym.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 535 083 208.
 2. Przy dokonywaniu rezerwacji w jeden ze sposobów wymienionych w pkt. 1 należy podać: imię i nazwisko dziecka, e-mail oraz nr telefonu do Zamawiającego, datę i godzinę przewidzianego przyjęcia, wiek jubilata, ilość przewidywanych Uczestników, informację jaki pakiet wybiera Zamawiający (STANDARD/ PREMIUM/ PREMIUM +) oraz informację, że Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu zapisu i organizacji urodzin w BabyGym.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 500 zł do 3 dni po dokonaniu rezerwacji.
 4. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko po wpłacie zadatku stanowiącym pełną kwotę wynagrodzenia .
 5. Płatności dokonywane są na konto Organizatora:

BabyGym sp. z o.o.

Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków

mbank:  95 1140 2004 0000 3902 7793 3864

 1. Zamawiający ma prawo do rabatu 10% w przypadku posiadania aktywnego członkostwa BabyGym.
 2. W przypadku chęci wykorzystania zniżki, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym, przed dokonaniem wpłaty zadatku.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania wpłaty zadatku na konto Organizatora.
 4. Zamawiający zobowiązany jest wpłacić resztę kwoty, najpóźniej 7 dni przed terminem urodzin.
 5. Zamawiający ma możliwość skorzystać z odpłatnych dodatków oferowanych przez Organizatora np: dodatkowego czasu przyjęcia,  opłaty dodatkowego trenera podczas przyjęcia, opłaty dodatkowych gości, opłaty dodatkowego jubilata i z innych rozszerzeń pakietów.
 6. Cennik rozszerzeń pakietów znajduje się na stronie https://www.babygym.pl/urodziny-w-babygym/.
 7. Chęć skorzystania z odpłatnych dodatków należy zgłosić przy rezerwacji terminu przyjęcia oraz przed wpłatą zadatku.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia ostatecznej liczby gości najpóźniej 7 dni przed terminem urodzin.
 9. W przypadku rezygnacji z organizacji urodzin, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez niezwłoczne przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl. Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconych środków.
 10. Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty za gości, którzy nie pojawili się na urodzinach.
 11. W przypadku odwołania urodzin wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Organizator zadatek podlega zwrotowi w wysokości sumy wpłaconej przez Klienta.
 12. Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjęciem bez utraty wpłaconych środków pod warunkiem dostępności innego wolnego terminu. Jeśli Zamawiający zdecyduje o zmianie daty przyjęcia w terminie krótszym niż 5 dni przed terminem urodzin, z wpłaconych środków zostaje pobrana kwota 500zł.

 §3 Warunki organizacji urodzin

 1. Urodziny prowadzone są pod nadzorem kadry trenerskiej (do 12 osób – 1 Trener, powyżej 12 – 2 Trenerów).
 2. Czas trwania przyjęcia ustalany jest indywidualnie poprzez wybór pakietu STANDARD/ PREMIUM/ PREMIUM +.
 3. Lokalizacja: BabyGym ul. Życzliwa 13c, Wrocław lub BabyGym ul. Birmańska 13, Wrocław.
 4. Sala jest udostępniona 30 minut przed planowaną godziną przyjęcia urodzinowego. Po urodzinach Zamawiający wraz z gośćmi jest zobowiązany do opuszczenia sali w przeciągu 15 minut, następnie zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem wynajmu sali.
 5. W przypadku przybycia na miejsce Urodzin z opóźnieniem jubilata lub gości przyjęcia, Urodziny nie podlegają wydłużeniu.
 6. Organizator nie zapewnia tortu oraz poczęstunku, a jedynie zastawę (kubki, talerzyki, sztućce).
 7. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za przydatność do spożycia wnoszonej przez siebie żywności na urodziny.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione. Włosy powinny być związane.
 9. Zamawiający zaświadcza, że Uczestnicy nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku konsekwencji spowodowanych zatajeniem ważnych informacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Z uwagi na konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i specyfikę prowadzonych Urodzin, w przypadku osób posiadających niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne, możliwość skorzystania z Urodzin ustalana jest indywidualnie pomiędzy Opiekunem, a Organizatorem.
 11. W przyjęciu urodzinowym mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.​
 12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie przyjęcia, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 13. Organizator uczuli Uczestnika o konieczności informowania Trenera prowadzącego o pogorszeniu samopoczucia Uczestnika podczas zajęć.
 14. Opiekę nad Uczestnikami podczas przyjęcia urodzinowego sprawuje Trener.
 15. W czasie przed i po urodzinach Uczestnik pozostaje pod opieką opiekuna prawnego lub Zamawiającego. Jedynym wyjątkiem są grupy dzieci poniżej 4 roku życia, kiedy opiekun prawny czynnie bierze udział w przyjęciu wraz z Uczestnikiem.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestnika w drodze na Urodziny, powrocie z Urodzin, a także podczas oczekiwania na Urodziny.
 17. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia wyrządzone przez Uczestników (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia).
 18. Spożywanie posiłków dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu – sala urodzinowa.
 19. Uczestnicy wraz z Zamawiającym deklarują akceptację regulaminu sali.

§4 Zasady korzystania z szafek

 1. Korzystanie z szafek znajdujących się na terenie obiektu BabyGym, nieobjętych monitoringiem, służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości, wskazanych w pkt. 5 udostępnianych przez Organizatora możliwe jest wyłącznie na czas pobytu Uczestnika/Opiekuna na terenie obiektu. Za rzeczy pozostawione w szafkach Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 2. Szafki są wyłącznym miejscem, w którym Uczestnik/Opiekun może pozostawić rzeczy do przechowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w innym miejscu niż przeznaczone do tego szafki.
 3. Uczestnik może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej szafki. Uczestnik/Opiekun wybiera dostępną szafkę według swego uznania.
 4. W szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z poniższymi zasadami.
 5. W szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Organizatora, tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości, środki higieny osobistej itp. Organizator oświadcza, że szafki na terenie obiektu nie są przeznaczone i nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Szafki należy opróżnić przed wyjściem z obiektu. Personel opróżnia szafki każdorazowo po zamknięciu ośrodka. W razie pozostawienia swoich rzeczy w szafce, Organizator zobowiązuje się do ich przechowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Rzeczy nieodebrane we wskazanym czasie, będą uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c i rozdysponowane przez Organizatora.

§5 Siła wyższa

Organizator i Zamawiający nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień ustalonych przy dokonywaniu rezerwacji, jeśli niewykonanie zostało spowodowane siłą wyższą, taką jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź lub inne działanie lub zaniechanie stanowiące wypadek siły wyższej.

§6 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest BabyGym sp. z o.o. z siedzibą w Krzykowie przy ul. Rumiankowej 49 (55-003 Krzyków).
 3. Dane osobowe Zamawiającego i Uczestników będą przetwarzane w ramach prowadzonej przez Strony współpracy, w tym w celu zawarcia i wykonywania Umowy oraz dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych określone są w Klauzuli Informacyjnej, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W związku z faktem, że dane osobowe Zamawiającego i Uczestników nie zostały pozyskane przez BabyGym bezpośrednio od tych osób, BabyGym niniejszym upoważnia Zamawiającego, a ten przyjmuje do wykonania niezwłocznie, nie później niż z chwilą rozpoczęcia wykonywania Umowy, obowiązek podania wszystkim osobom, których dane przekazał BabyGym, informacji zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiących wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§7 Monitoring

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest BabyGym sp z o.o. ul. Rumiankowa 49, 55-003 Krzyków.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje: salę gimnastyczną oraz salę taneczno-artystyczną;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych bez ograniczenia przetwarzania
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wyrażenie zgody na zarejestrowanie wizerunku przez mointoring jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach. Brak zgody na zarejestrowanie wizerunku przy pomocy monitoringu skutkuje niemożnością uczestnictwa w zajęciach.
 8. Dane osobowe pozyskane z systemu monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§8 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Udział w urodzinach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Uczestników i Zamawiającego, zarejestrowanych podczas przyjęcia urodzinowego zorganizowanego przez Organizatora. Zgoda obejmuje publikowanie projektów na stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych tj. Facebook, Google, Instagram oraz publikacje na materiałach typu ulotki/plakaty/broszury w celu promocji urodzin bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.
 2. W przypadku braku zgody, opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego. Opiekun prawny oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że Uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator każdorazowo poinformuje Zamawiającego o zmianie regulaminu przed jego wprowadzeniem do użytku.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BabyGym sp. z o.o. z siedzibą w Krzykowie przy ul. Rumiankowej 49 (55-003 Krzyków).
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@babygym.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.