REGULAMIN ORGANIZACJI W BABYGYM

Zajęcia/OpenGym/Półkolonie

§1 Definicje

 1. Organizator zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży- BabyGym sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 16, 50-148 we Wrocławiu. NIP 8992820175, KRS 0000681392. Zwany dalej „Organizatorem”
 2. Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez Opiekuna, które zostało wpisane na listę uczestników
 3. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.
 4. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora.
 5. OpenGym- aktywne niedziele dla całej rodziny
 6. BabyCamp- półkolonie akrobatyczne.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez Organizatora.

REGULAMIN ZAJĘĆ

§2 Warunki uczestnictwa w zajęciach regularnych

 1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, od najmłodszych lat po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, oraz dla osób dorosłych.
 2. Rejestracja uczestnika na zajęcia regularne odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.babygym.pl w zakładce ZAPISY, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestniczyć w zajęciach mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wcześniejszego zapisu za pośrednictwem formularza. Zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy, uiściły należną opłatę oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
 4. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane zajęcia jest ograniczona. O kolejności przyjęcia do grupy decyduje termin wypełnienia formularza rejestracji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika.
 6. Opiekun zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka.
 7. Opiekun dziecka w grupie do 4 roku życia, pozostaje za nie odpowiedzialny.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl. Rezygnacja nie powoduje zwrotu wpłaconych środków za obowiązujący cykl rozliczeniowy.

§3 Organizacja zajęć

 1. Zajęcia sportowe w BabyGym mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę elementów akrobatycznych i gimnastycznych.
 2. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem wykwalifikowanego Trenera.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 4. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. W przypadku konsekwencji spowodowanych zatajeniem ważnych informacji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności i ma prawo do rozwiązania umowy.
 5. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę/przeziębienie.
 6. Podczas zajęć rodzice grup młodszym zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych oraz do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 8. W przypadku zachowania zagrażającemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych, Organizator w tym Trener zajęć, ma prawo do wyciągnięcia wobec Uczestnika konsekwencji o zakazie uczestnictwa w dalszej części treningu. Dotyczy również zachowania dezorganizującego i utrudniającego prowadzenie zajęć dla grupy.
 9. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
 10. Opiekun powinien odprowadzać i odbierać Uczestnika z zajęć punktualnie, uwzględniając czas potrzebny mu na przebranie. W czasie przed i po zajęciach Uczestnik pozostaje pod opieką rodzica. Jedynym wyjątkiem są grupy dzieci do 4 roku życia,  kiedy Opiekun czynnie bierze udział w zajęciach wraz z Uczestnikiem.
 11. Opiekunowie dzieci z grup powyżej 4 roku życia, zobowiązują się do opuszczenia sali gimnastycznej w czasie treningu!
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
 13. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.

§4 Płatności

 1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Opłata za wstęp na zajęcia wynosi iloczyn ilości zajęć i ceny za jednostkę w cyklu miesięcznym, płatne z góry.. Koszt jednostki to 39 zł.
 3. Opiekun ma prawo do rabatu w przypadku zapisania więcej niż jednego uczestnika (dotyczy rodzeństwa). Cena jednostkowa wówczas zostaje pomniejszona do 30 zł za zajęcia dla obojga dzieci. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach jednego dziecka, opłata zostaje podwyższona do ceny standardowej – 39zł
 4. W przypadku zapisu uczestnika na więcej niż jeden rodzaj zajęć w tygodniu, Opiekun otrzymuje rabat i cena zajęć za jednostkę wynosi 30zł. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, opłata zostaje podwyższona do ceny standardowej – 39zł.
 5. Przy dokonywaniu opłaty za pierwszy cykl, doliczana zostaje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 99,-zł, w ramach której otrzymują Państwo bezterminową kartę członkowską. ( Z opłaty wpisowej zwolnieni są uczestnicy zajęć Mama z brzuszkiem oraz ZUMBA dla Kobiet).
 6. W ramach opłaconego członkostwa Uczestnik otrzymuje kartę upoważniająca do:
  – 10% zniżki wstępu na OpenGym,
  – 10% zniżki na organizowane Eventy,
  – 10% zniżki na organizację akrobatycznych urodzin,
    Do wykorzystania -50 zł na półkolonie organizowane przez BabyGym.
  – Darmowy jeden event w ciągu roku ( dotyczy grup MALUSZKÓW, MYSZEK, Mama z Maluszkiem)
 7. Pakiet członkowski nie jest przeznaczony do sprzedaży osobom trzecim i nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Każdy Uczestnik posiada swój indywidualny numer na karcie, który upoważnia go do ww. zniżek.
 9. W przypadku chęci wykorzystania zniżki, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o tym, przed dokonaniem opłaty za wybrane wydarzenie.
 10. Karta członkowska jest własnością BabyGym sp. z o.o. i nie służy do płatności.
 11. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania płoności za pierwszy cykl, w którym bierze udział Uczestnik.
 12. Opłatę za zajęcia Opiekun dokonuje poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta w systemie www.babygym.sportsmanago.pl/login,  najpóźniej jeden dzień przed przystąpieniem do treningu w kolejnym miesiącu.
 13. Opiekun każdorazowo otrzyma informacje e-mailową o kwocie do zapłaty za dany cykl na 10 dni przed jego rozpoczęciem. Do ceny nie będą doliczane zajęcia, które z powodu świąt i dni ustawowo wolnych nie odbędą się.
 14. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem Uczestnika z listy.

§5 Odrabianie zajęć

 1. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia Opiekunów z opłaty za dany cykl.
 2. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka (najpóźniej dwie godziny przed zajęciami) możliwe jest odrobienie jednych zajęć w cyklu.
 3. Możliwość odrobienia zajęć obejmuje okres jednego miesiąca (30 dni) licząc od momentu powrotu do zajęć po chorobie/nieobecności. Termin takich zajęć należy ustalić z Organizatorem drogą mailową – biuro@babygym.pl
 4. Zajęcia mogą być odrabiane w innej grupie i lokalizacji (zgodnej z poziomem zaawansowania uczestnika).
 5. Brak obecności na umówionym terminie odrobienia zajęć jest uznawany za wykorzystane wejście.

 

REGULAMIN OpenGym

§6 Warunki uczestnictwa w OpenGym

 1. OpenGym przeznaczone jest dla dzieci od 6 miesiąca życia i odbywa się w podziale na dwie kategorie wiekowe: 6m-4 lata oraz 5-12 lat.
 2. Rejestracja uczestnika na zajęcia odbywa się za pośrednictwem strony www.babygym.pl/zajecia/opengym/. Organizator zastrzega, iż liczba miejsc na dane spotkanie jest ograniczona.
 3. Wstęp na salę jest możliwy tylko po okazaniu opłaconego biletu. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji mailowej.
 4. Opiekun powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka.§7 Organizacja podczas BabyGym
 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii, zegarków i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do udziału we wspólnej rozgrzewce oraz przestrzegania zaleceń Trenera, dotyczących zachowania bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń.
 3. Opiekun powinien zagwarantować punktualne przybycie na miejsce.
 4. Uczestnik przez cały czas trwania zajęć przebywa pod opieką rodzica/opiekuna.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć(zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)

  §7 Płatności

  1. OpenGym jest odpłatne i wynosi 45 zł dla uczestników nie trenujących w BabyGym. Kwota dla osób posiadających członkostwo wynosi 39 zł.

REGULAMIN PÓŁKOLONII W BABYGYM

§8 Warunki uczestnictwa

 1. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci od ukończonego 4 roku życia.
 2. Rejestracja uczestnika na Półkolonie w BabyGym odbywa się za pośrednictwem wpłaty bezwrotnej zaliczki w wysokości 200zł, na stronie www.babygym.pl/polkolonie.
 3. W Półkoloniach uczestniczyć mogą ̨ jedynie te osoby, które dokonały wpłaty pełnej kwoty oraz otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia zapisu ze strony Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika.
 5. Opiekun powinien posiadać ważne ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Półkoloniach, Opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na adres: biuro@babygym.pl.
 7. Półkolonie organizowane są w budynku Życzliwa Centrum ul. Życzliwa 13c, 53-030 Wrocław.

§9 Organizacja zajęć

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji program półkolonii w zależności od aktualnych wytycznych związanych ze zagrożeniem epidemicznym.
 2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Opieka nad dziećmi w tych dniach zapewniona jest w godzinach 8:00-16:00. Istnieje możliwość wcześniejszego pozostawienia dziecka pod opieką i późniejszego odebrania go, nie dłużej jednak niż do pół godziny od wyznaczonych godzin tj. 7:30-16:30;
 3. Półkolonie w BabyGym mają charakter ogólnorozwojowy z nastawieniem na naukę elementów akrobatycznych i gimnastycznych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wygodnego sportowego stroju do ćwiczeń. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione. Włosy powinny być związane.
 5. Opiekun zaświadcza, że Uczestnik nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania aktywności fizycznej. Zatajenie ważnych informacji, może skutkować odmową przyjęcia Uczestnika.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora w tym Trenera, dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 7. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Trenera i poinformować go o swojej dolegliwości.
 8. W przypadku nagannego zachowania (np. wulgarne słownictwo i zachowanie, nieprzestrzeganie zasad regulaminu) Uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w niewłaściwym miejscu w czasie zajęć (zalecamy zabezpieczyć rzeczy wartościowe, telefony, pieniądze itp.)
 10. Uczestnik wraz z Opiekunem deklarują akceptacje regulaminu sali.

§10 Płatności

 1. Półkolonie prowadzone przez Organizatora są odpłatne.
 2. Opłata wynosi 599zł ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i obejmuje: opiekę kadry trenerskiej, wyżywienie ( II śniadanie, obiad i podwieczorek), ubezpieczenie NNW, udział ww zajęciach sportowych.
 3. Harmonogram płatności:
  a) Wpłata bezzwrotnej zaliczki 200zł – Rejestracja uczestnika i gwarancja miejsca na wybrany turnus.
  b) Wpłata brakującej sumy 399zł, nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem turnusu.
 4. Uczestnicy posiadający wykupiony Pakiet Członkowski BabyGym, upoważnieni są do rabatu w wysokości -50zł. Rabat zostaje udzielony na wpłatę drugiej raty.
 5. Wszystkie płatności, Opiekun wykonuje za pośrednictwem strony, po wybraniu odpowiedniego turnusu.
 6. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

§11 Rodzic/ Opiekun

 1. Jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika. Zgoda na odebranie przez inną osobę powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u trenera danej grupy wraz z numerem dowodu osobistego.
 2. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika zajęć z miejsca zbiórki.
 3. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika zajęć.
 4. Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o wystąpieniu jakiegokolwiek podejrzenia kontaktu dziecka z osobą zarażoną COVID -19
 5. Wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka oraz na natychmiastowe (do 2 godzin) odebranie go z zajęć w momencie pojawienia się objawów zachorowania (gorączka, kaszel, duszności)

§12 Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BabyGym.

§13 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek Uczestnika i Opiekuna, zarejestrowanych podczas zajęć i imprez zorganizowanych przez Organizatora. Zgoda obejmuje publikowanie projektów na stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych tj. Facebook, Google, Instagram oraz publikacje na materiałach typu ulotki/plakaty/broszury w celu promocji zajęć.
 2. W przypadku braku zgody, Opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie mailowej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przed zamieszczeniem jego nowej wersji na stronie internetowej.